Baner JCSI

Open access ISSN: 2544-0764

JCSI image

2018, volume 7

 1. Web application development using ASP.NET MVC and JavaServer Faces
  Tworzenie aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC i JavaSerwer Faces

  Mariia Radutina, Beata Pańczyk
  download
  W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch konkurencyjnych technologii tworzenia aplikacji internetowych: ASP.NET MVC firmy Microsoft oraz JavaServer Faces (JSF) wspieranej przez Oracle. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalno
  The paper presents the results of comparative analysis of two competing web application technologies: ASP.NET MVC from Microsoft and JavaServer Faces (JSF) supported by Oracle. The research was done by implementing two applications with the same functionality using the same MySQL database. The most commonly used ORM tools are Hibernate for JSF and Entity Framework for ASP.NET MVC. The research was done by comparison the application structure, ease of implementation, support of the development environment, community support, graphical interface components, and database performance.
 2. Performance and possibility analysis of Laravel tool dedicated to create modern web applications
  Analiza wydajnościowa i możliwościowa narzędzia Laravel do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych

  Przemysław Mincewicz, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Tematyką badaną w artykule jest sprawdzenie możliwości narzędzia do tworzenia aplikacji webowych Laravel. Przedstawiono przegląd literatury traktującej o Laravel, jego najpopularniejsze moduły oraz dodatkowe możliwości. Na podstawie stworzonej aplikacji testowej napisanej przy pomocy trzech narzędzi – Laravel, Symfony oraz Zend porównano je ze sobą pod względem wydajności oraz możliwości. Aplikacją testową była baza albumów muzycznych o trzech zestawach danych – z jednym, dwoma oraz pięcioma tysiącami albumów. Badanie wydajności narzędzia Laravel na tle Zend Żramework i Symfony sporządzono na podstawie między innymi czasu ładowania danych z bazy oraz ich wyszukiwania w kolekcji danych. Podsumowanie informacji zawartych w artykule stwierdza, że Laravel to narzędzie nastawione na komfort pisania aplikacji, odstające jednak na tle innych narzędzi wydajnością.
  The aim of this paper is verification of possibilities of Laravel PHP framework. An overview of literature is presented, which shows Laravel as a research tool in various scientific fields and compares it with other PHP language tools. The project of a test application was presented, which is a database of music albums with three datasets - one, two and five thousand albums. Laravel's Zend Framework and Symfony performance survey was based on, among other things, database loading time, database searches, and the time to generate a single album view with relationships. Summary of the information contained in the paper states that Laravel is an easy-to-use tool, with a number of app creation aids, but with performance outweighed by the frameworks compared to it, the most efficient of which is Zend Framework
 3. Comparison of performance of game engines across various platforms
  Porównanie wydajności silników gier na wybranych platformach

  Paweł Skop
  download
  W artykule przedstawiono wyniki porównania badania wydajności dwóch silników do produkcji gier Unreal Engine oraz Unity. Analiza porównawcza silników została przeprowadzona na podstawie pomiaru wybranych kryteriów dla dwóch identycznych pod względem funkcjonalności i zasobów gier, stworzonych kolejno w obu wybranych silnikach.
  The article presents the results of performance study of two selected game development engines, Unreal Engine and Unity. The comparative analysis of engines was performed based on measuring selected criteria for two identical, in terms of functionality and assets, games made in selected engines.
 4. Comparative analysis of selected human-computer interfaces
  Analiza porównawcza wybranych interfejsów człowiek-komputer

  Kamil Bartosz Podkowiak, Damian Burak, Tomasz Szymczyk
  download
  Artykuł dotyczy porównania dwóch technologii manipulowania obiektami 3D w kontekście intuicyjności, ergonomii i wygody użytkowania. Porównanie zostało przeprowadzone na podstawie czasów wykonania zadań testowych oraz ocen uzyskanych z ankiet przeprowadzonych na grupie 15 osób. Opracowano szczegółowe scenariusze badawczo-testowe a także dodatkowe pytania ankietowe. Każdy z respondentów przed wypełnieniem ankiety miał możliwość zapoznania się z urządzeniem poprzez wykonanie 3 prób w dwóch scenariuszach testowych (po jednym na urządzenie).
  This article deals with the comparison of two technologies for manipulating 3D objects in terms of ease of use, ergonomics and intuitiveness. The comparison was based on the results obtained from the outcome of test tasks and questionnaires performed on the group of 15 people. Detailed research and test scenarios and additional questionnaires have been made. Each of the respondents had the opportunity to familiarize themselves with the device by performing three tests in two test scenarios (one per device).
 5. Developing application in JavaScript - comparison of commercial and open source solution
  Tworzenie modułowych aplikacji JavaScript – porównanie rozwiązania otwartego i komercyjnego

  Patrycja Jabłońska
  download
  Tematem artykułu jest analiza porównawcza dwóch popularnych szkieletów programistycznych do tworzenia modułowych aplikacji w JavaScript: AngularJS (typu open source) i Ext JS (pakiet komercyjny). Do badań wykorzystano dwie autorskie aplikacje o identycznej funkcjonalności, zaimplementowane w obu frameworkach. Porównano strukturę obu aplikacji, łatwość implementacji komponentów GUI, wybrane metryki kodu, dostępność dokumentacji oraz wsparcie społecznościowe. Wyniki zestawiono w postaci tabel.
  Subject of this article is comparative analysis of two popular frameworks in JavaScript: AngularJS (open source) and Ext JS (commercial package). There were two original applications used for this study, each implemented in one of frameworks. Structure of applications, difficulty of implementing GUI components, code metrics, documentation availability and community support were compared. Results were presented in charts.
 6. Comparison of Wordpress Woocommerce with Magento Community Edition
  Porównanie platform Wordpress Woocommerce z Magento Community Edition

  Cezary Cichocki
  download
  W artykule porównano działanie dwóch platform „open source” wspomagających e-handel: Wordpressa z najpopularniejszą wtyczką – Woocommerce oraz Magento z serii Community Edition. Przedstawiono wady i zalety obu systemów. Na podstawie przeprowadzonych badań pomiaru szybko
  This article compares two open source platforms supports e-commerce, such as: Wordpress with Woocommerce plugin and Magento Community Edition. The paper shows pros and cons of both systems. The main functionalities of them were tested and showed. Based on research - conducted measuring the speed of web page load by using online tools such as Google PageSpeed Insights and system popularity analysis based on social media and Internet forums, conclusion were made.
 7. Analysis of query execution speed in the selected NoSQL databases
  Analiza prędkości wykonywania zapytań w wybranych bazach nie SQL-owych

  Wojciech Bolesta
  download
  Artykuł naukowy dotyczy porównania prędkości zapytań dwóch baz danych NoSQL. Opisywanymi bazami danych będą MongoDB oraz CouchDB. W pracy przedstawione zostaną porównania prędkości takich zapytań jak dodawanie danych do bazy, edycja danych bazy danych, usuwania danych z bazy, a także wyszukiwanie danych w bazie danych. Przedstawione zostanie również ogólne porównanie baz, z odpowiedzią na pytanie, która z badanych baz NoSQL jest szybsza.
  The scientific article deals with a comparison of the query speed of two NoSQL databases. Described databases will be MongoDB and CouchDB. The work presents speed comparisons of such queries as adding data to the database, editing database data, deleting data from the database, and searching data in the database. Also a general comparison of bases will be presented, with the answer to the question of which of the tested NoSQL databases is faster.
 8. The use of .NET Core in web applications development
  Zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych

  Ewelina Piątkowska, Katarzyna Wąsik, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  W artykule przedstawiono zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych. Poddano analizie aplikację zbudowaną w oparciu o framework .NET Core. Do analizy frameworka wybrano następujące kryteria porównawczeŚ wyszukiwanie wzorca w tekście, liczenie czasu parsowania pliku, realizacja operacji na plikach graficznych, dodawanie plików do archiwum, szybkość operacji CRUD. Wymienione kryteria będą porównywane na dwóch różnych systemach operacyjnych – Windows i Linux. Dodatkowo w artykule ukazano wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badań oraz ich analizę. Postawiona hipoteza mówiąca, że testy zostaną wykonane szybciej w systemie Windows niż w systemie Linux, została jedynie częściowo potwierdzona.
  The article presents the use of .NET Core in web applications development. The analysis covers tests performed on a test application based on the .NET Core framework. The following benchmarking criteria were selected for the framework analysis: pattern search in text, counting parsing time, rendering operations on graphical files, adding files to archives, CRUD operation speed. These criteria were compared on two different operating systems - Windows, Linux. Additionally, the paper presents results obtained after the tests and their analysis. The hypothesis that tests will be executed faster on Windows than on Linux has only been partially confirmed
 9. Analysis of protection capabilities against SQL Injection attacks
  Analiza możliwości obrony przed atakami SQL Injection

  Bogdan Krawczyński, Jarosław Marucha, Grzegorz Kozieł
  download
  Publikacja dotyczy ataków SQL Injection, które stanowią jedno z głównych zagrożeń w cyberprzestrzeni. W oparciu o badania literaturowe dokonano klasyfikacji ataków SQL Injection. Celem pracy było przeprowadzenie analizy możliwości obrony przed atakami SQL Injection. Metodykę badawczą oparto na autorskiej aplikacji, zaimplementowanej w technologii JSP (JavaServer Pages) z wykorzystaniem serwera baz danych MySQL.
  Publication refers to SQL Injection attacks whose are one of the most dangerous in a cyberspace. Based on a literature studies, classification of the SQL Injection attacks was prepared. The purpose of the work was to analyse of protections effectiveness against SQL Injection attacks. Research method has been based on author application, which was implemented in JSP (JavaServer Pages) technology using MySQL database server.
 10. Effectiveness Comparison of the AngularJS and Meteor frameworks
  Porównanie efektywności szkieletów AngularJS i Meteor

  Oleksandr Chornyi, Marek Miłosz
  download
  W artykule przedstawiono rezultaty porównania szybkości tworzenia kodu i ładowania projektów w różnych frameworkach w celu zbadania, który z nich wydaje się być najlepszym wyborem w dłuższej perspektywie czasu. Analizę przeprowadzono pod kątem badania eksperymentalnego, wykonania oprogramowania przykładowego projektu oraz badania literaturowego. Przeprowadzone porównanie pozwoli wskazać framework o lepszej wydajności i prostszy w wykorzystaniu.
  This article presents the results of comparing code developing speeds and project loads across different frameworks to explore which of them seems to be the best choice in the long time. The analysis was carried out in terms of the exploratory study, the design of the sample project and the literature review. Comparison will make it possible to point to a better performance framework and prolong its use.
 11. Efficiency analysis of the Ionic 2 platform
  Analiza wydajnościowa platformy Ionic 2

  Robert Pyć, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  W artykule przedstawiono analizę wydajnościową platformy Ionic 2. Poddano analizie dwie aplikacje jedna napisaną w języku natywnym Android, czyli w Javie, druga napisano z pomocą frameworka Ionic 2. Do analizy frameworka wybrano następujące kryteria: czas renderowania różnych rodzajów multimediów. płynność działania, zużycie zasobów oraz działanie aplikacji przy obciążonym systemie. Przeprowadzone badania dowiodły iż framework działa znacznie wolniej od aplikacji napisanej w natywnym framework’u Androida
  The paper presents efficiency analysis of the Ionic 2 platform. Two test applications were analysed, one written in the native Android language, Java, and the second written using the Ionic 2 framework. The following criteria were selected for the framework analysis: rendering time of various media types, fluidity, resource consumption and application working while system load. The study has shown that the framework works much slower than an application written in native Android language.
 12. Performance comparison between Xamarin and Java database operations
  Porównanie wydajności technologii Xamarin i Java przy pracy z bazą danych

  Oleh Datsko, Elżbieta Miłosz
  download
  Praca z bazą danych jest jedną z podstawowych rzeczy przy tworzeniu aplikacji. Każda technologia/język oprogramowania używa własnych sposobów do pracy z bazą. W przypadku Android jest używany system zarządzania bazą danych SQLite. Przedstawiona analiza dotyczy zapisu, odczytu i usuwania danych z tabeli. Ze względu na to, że system został ograniczony w porównaniu do wersji desktopowej, dla każdego eksperymentu jest używana ograniczona liczba danych
  Work with database is one of base things in developing an application. Every technology/language uses own ways to work with database. In the case of Android the SQLite relational database management system is used. Analysis applies the read, write and delete of items from the table. SQLite is like a minimized version of desktop database management system so for every experiment very limited elements count is used.
 13. Comparative analysis of reactions to visual and auditory stimuli in research on EEG evoked potentials
  Analiza porównawcza reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe w badaniach potencjałów wywołanych EEG

  Łukasz Tyburcy, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Artykuł opisuje badania polegające na porównaniu czasów reakcji na bodżce wzrokowe i słuchowe przy pomocy potencjałów wywołanych EEG. Do realizacji badań wykorzystano dwa eksperymenty. Pierwszy badał czasy reakcji na bodźce wzrokowe, drugi badał czasy reakcji na bodźce słuchowe. Po przeprowadzeniu analizy danych uzyskane rezultaty pozwoliły określić, że bodźce wzrokowe wywołują szybszą reakcję niż bodźce słuchowe.
  The paper describes results of comparison of reactions times to visual and auditory stimuli using EEG evoked potentials. Two experiments were used to applied. The first one explored reaction times to visual stimulus and the second one to auditory stimulus. After conducting an analysis of data, received results enable determining that visual stimuli evoke faster reactions than auditory stimuli.
 14. Usability analysis of AngularJS framework in the context of simple internet application
  Analiza użytkowa frameworka AngularJS w kontekście prostej aplikacji internetowej

  Krzysztof Pawelec
  download
  Celem artykułu było przeprowadzenie analizy możliwości użytkowych frameworka frontendowego AngularJS w porównaniu do języka programowania JavaScript, na którym bazuje. Wybrano kilka funkcjonalności frameworka i zestawiono je z samodzielnie zaimplementowanymi rozwiązaniami w JavaScript. Porównania dokonano według określonych kryteriówŚ prostoty użycia, możliwości wykorzystania i zdatności do wielokrotnego zastosowania. Utworzone skrypty potwierdzają przyjęte założenia, że jest możliwe napisanie w JavaScript uproszczonych i zdolnych do ponownego użytku implementacji przydatnych mechanizmów znajdujących się w AngularJS
  The goal of this article was to perform analysis of usability possibilities of frontend framework AngularJS compared to native programming language JavaScript, on which it is based on. Several framework funcionalities were chosen and set together with self implemented solutions in JavaScript. Comparison was made according to specified criteria: usage simplicity, possibilities of utilization and reusability. Created scripts confirm accepted assumptions, that in JavaScript it is possible to write simplified and reusable implementations of useful mechanisms, which are present in AngularJS
 15. Analysis of Xamarin capabilities for building mobile multi-platform applications
  Analiza możliwości zastosowania platformy Xamarin do budowy aplikacji wieloplatformowych mobilnych

  Michał Dras, Grzegorz Fila, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  W artykule przedstawiono platformę Xamarin wykorzystywaną do tworzenia aplikacji wieloplatformowych na systemyŚ Android, iOS, MacOS oraz platformę Universal Windows Platform. Omówiona została sama platforma, a także aplikacja testowa oraz badania przeprowadzone w celu przeanalizowania możliwości platformy i jej efektywności w budowaniu aplikacji. Badania dotyczyły części wspólnej kodu, rozmiaru aplikacji po zainstalowaniu oraz jej wydajności. Pokazały one, że z pomocą Xamarina możliwe jest tworzenie aplikacji o części wspólnej kodu powyżej 80%, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru i zadowalającej wydajności.
  The article presents Xamarin platform which is used to create cross-platform application for Android, iOS, MacOS and Universal Windows Platform. This article shows Xamarin platform and a test application that has been used to investigate platform's capabilities and effectiveness in creating multi-platform applications. Inspections prove that Xamarin allows to create multi-platform applications in a more effective way without losing too much on performance of these applications on individual platforms and systems.
 16. Comparison of web applications development possibilities in JEE environment by the example of Spring Boot and Vaadin
  Porównanie możliwości tworzenia aplikacji internetowych w środowisku JEE na przykładzie Spring Boot i Vaadin

  Beniamin Abramowicz, Beata Pańczyk
  download
  W artykule przeanalizowano możliwości tworzenia aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition przy zastosowaniu Vaadin i Spring Boot. Do przeprowadzenia analizy opracowano dwie aplikacje testowe typu CRUD, zaimplementowane z wykorzystaniem obu technologii. Przetestowano elementy implementacji, wydajność pracy z bazą danych oraz efektywność ładowania stron w przeglądarce.
  The paper presents the analysis of capabilities of creating web applications on the Java Enterprise Edition platform using Spring Boot and Vaadin. To perform the analysis, there were used test applications, implemented in both technologies. Elements of implementation, work efficiency with the database and the efficiency of page loading in the browser were tested.
 17. A comparative analysis of selected Java Script frameworks in the context of web applications on the example of Angular and BackboneJS
  Porównanie szkieletów aplikacji Angular i BackboneJS na przykładzie aplikacji internetowej

  Mateusz Moczulski, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Artykuł zawiera porównanie szkieletów aplikacji Angular i BackboneJS. Dla potrzeb badawczych zostały utworzone dwie aplikacje jednostronicowe, oferujące identyczne funkcjonalności. Zmierzony i porównany został czas ładowania elementów aplikacji, liczba linii napisanego kodu, rozmiar skompilowanych aplikacji, społeczność zgromadzona wokół szkieletu oraz czas potrzebny na wykonanie aplikacji. Otrzymane wyniki nie wykazały rozwiązania wyraźnie lepszego do zastosowania w aplikacjach jednostronicowych
  The paper contains comparison between Angular and BackboneJS frameworks. For research purposes, two single page applications were created. Both providing the same functionalities. In this article such elements were examined and compared: time of loading elements, number lines of code, size of compiled application. community gathered around frameworks and time needed to create the application using frameworks. The obtained results did not indicate a solution that was clearly better to be used in single page applications
 18. Comparative analysis of the usage of Angular2 and Ember.js frameworks
  Analiza porównawcza zastosowania szkieletów Angular2 i Ember.js

  Jan Palak, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Celem artykułu jest analiza porównawcza bibliotek Angular2 z Ember.js. Na potrzeby testów została opracowana specjalnaaplikacja internetowa. W świetle kryteriów porównawczych analizie poddano: szybkość generowania strony, wyświetlanie dużej liczby danych, obsługa multimediów, mechanizmy zabezpieczeń, dostępność dokumentacji, obsługę różnych formatów danych, integrację z portalami społecznościowymi. Ponadto celem jest również prezentacja cech wspólnych oraz różnic obu bibliotek.
  The focus of this article is the comparative analysis of the usage of the Angular2 and Ember.js frameworks. The requirement for tests of these frameworks has been developed though special web applications. The analysis was performed with the following comparative criteria: the speed of the website generation, presentation of large amount of data, media services, security mechanism, documentation availability, different data format handling, and integration with social media. Also, this paper aims to present common features and differences between the two frameworks regarding their characteristic features.

Recenzenci numeru:

 • dr Mariusz Dzieńkowski
 • dr inż. Tomasz Szymczyk
 • dr Edyta Łukasik
 • dr inż. Marek Miłosz
 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
 • dr inż. Dariusz Gutek
 • dr inż. Elżbieta Miłosz
 • dr inż. Jakub Smołka
 • dr inż. Maciej Pańczyk
 • dr Beata Pańczyk