Baner JCSI

Open access ISSN: 2544-0764

JCSI image

2018, volume 6

 1. Comparison of web applications development using Spring MVC and Vaadin
  Porównanie technologii tworzenia aplikacji internetowych na przykładzie Spring MVC i Vaadin

  Łukasz Tomczyk, Beata Pańczyk
  download
  W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java w wersji 1.8 z zastosowaniem szkieletów programistycznych Spring MVC oraz Vaadin. Analiza porównawcza została przeprowadzona za pomocą autorskich aplikacji testowych, implementujących te same funkcjonalności w obu technologiach.
  The article presents the results of web application development effectiveness on Java platform in 1.8 version using Spring MVC and Vaadin frameworks. The comparative analysis was conducted with test applications, implementing the same functionalities in both technologies
 2. Comparison of web application development using PHP and Magento platforms
  Porównanie wytwarzania aplikacji webowych z użyciem języka PHP oraz platformy Magento

  Bartosz Drawdzik, Maria Skublewska-Paszkowska
  download
  Artykuł przedstawia proces tworzenia dwóch aplikacji w oparciu o dwie różne metody programowania, jedna z nich to aplikacja PHP oparta na danych przechowywanych w relacyjnej bazie danych MySQL oraz aplikacja o analogicznej funkcjonalności zaimplementowana na platformie Magento 1.9. Głównym celem artykułu jest przetestowanie obu aplikacji oraz weryfikacja w jakim stopniu poszczególne funkcjonalności są odporne na błędy pojawiające się podczas korzystania z aplikacji. Uzyskane rezultaty pozwolą ocenić sposób programowania poprawiający czystość kodu oraz jego jakość.
  The paper presents the process of creating two application using two different methods of programming. One of them is simple PHP application based on data stored in a relational MySQL database and a application of the same functionality implemented on the Magento 1.9 platform. The main purpose of the paper is to test applications and verify them of the extent to which functionality is fault-tolerant. It means that tests will be the - individuals function and their resistance to errors. The obtained results allow the authors to evaluate which kind of programming is the best and improve clean code and it’s quality.
 3. An analysis of influence of safe programming techniques on applications efficiency and security
  Analiza wpływu technik bezpiecznego programowania na wydajność i bezpieczeństwo aplikacji

  Tomasz Kobiałka
  download
  Tematyką podejmowaną w niniejszym artykule są zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia oprogramowania. W ramach artykułu przybliżono wybrane rodzaje zabezpieczeń przed często wykorzystywanymi lukami bezpieczeństwa. W oparciu o napisane programy, przeanalizowano wpływ poszczególnych technik bezpiecznego programowania na wydajność i bezpieczeństwo aplikacji. Niniejszy artykuł prezentuje zarówno teoretyczny opis zabezpieczeń, jak również przykłady ich technicznej implementacji.
  The topics covered in this article are the risks that must be taken into account when developing the software. This article gives you an overview of safeguards against some of the anticipated common security vulnerabilities. Based on the written programs, the impact of the various techniques of safe programming on the performance and security of the application has been analyzed. This article presents both a theoretical description of the protections as well as examples of their technical implementation.
 4. The use of eye-tracking methods for evaluation of responsive web application
  Wykorzystanie metody eye-trackingu do ewaluacji responsywnej aplikacji internetowej

  Dariusz Meksuła, Konrad Mikołajczyk, Małgorzata Plechawska-Wójcik, Magdalena Borys
  download
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody eye-trackingu w kontekście ewaluacji responsywnej aplikacji internetowej zarządzającej praktykami studenckimi. Do określenia użyteczności aplikacji została wybrana metoda śledzenia ruchu oka ze względu na jej wysoką obiektywność. Za pomocą tej metody można jednoznacznie określić gdzie podążał wzrok użytkownika, które elementy interfejsu przykuwały jego uwagę a które zostały całkowicie pominięte. W ramach pracy zostały przygotowane scenariusze zawierające zadania dla uczestników badań, ankiety oraz wykonano pomiary czasów realizacji poszczególnych zadań. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem map cieplnych i ścieżek skanowania. W artykule został zawarty aktualny przegląd literatury z dziedziny eye-trackingu oraz szczegółowy opis samej metody śledzenia ruchu oka. Dodatkowo zostały zawarte informacje na temat obiektu badań, sposobie ich przeprowadzenia oraz rezultaty wraz z dyskusją wyników.
  The purpose of this article is to present the eye-tracking method in the context of evaluation of responsive web application dedicated to manage students practices. To determine usability of the application the eye-tracking method has been chosen due to its high objectivity. Using this method one can unequivocally determine the user gaze direction, which interface elements enchained his attention and which ones were completely skipped. As part of the work were prepared scenarios with tasks for the research participants, questionnaires and time of the tasks execution where measured. Collected data were presented as heat maps and scanpaths. The paper covers also actual review of bibliography of the eye-tracking area and detailed description of the eye-tracking method. What is more the paper gives description of test subject, conducted test and discusses results.
 5. Efficiency comparison of mobile application frameworks for programming using internet technologies
  Porównanie wydajności szkieletów aplikacji mobilnych umożliwiających programowanie z wykorzystaniem technologii internetowych

  Marcin Martyna, Jakub Smołka
  download
  Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele szkieletów aplikacji pozwalających na programowanie aplikacji mobilnych. Część z nich bazuje na językach programowania typowych dla tworzenia aplikacji internetowych, takich jak HTML czy JavaScript. W artykule zawarte jest porównanie trzech takich wieloplatformowych środowisk programistycznych jakimi są PhoneGap, NativeScript oraz Appcelerator. W każdym z tych środowisk powstała aplikacja o identycznych funkcjonalnościach przeznaczona na system Android. Zaimplementowane testy pozwoliły sprawdzić która z aplikacji jest najwydajniejsza pod względem czasu jakiego potrzebuje na wykonanie poszczególnych funkcji. Przedstawiono zestawienie i analizę otrzymanych wyników.
  Over the last few years many frameworks allowing programming mobile applications have been created. Some of them are based on programming languages typical for internet application programming - HTML or JavaScript for example. This paper presents a comparison of three cross-platform environments: PhoneGap, NativeScript and Appcelerator. Using each of these environments an application with identical functionalities was created. The application was designed for Android operating system. Implemented tests allowed for determining which one of the application framework is the most efficient with respect to the time needed for executing respective functions. Obtained results are shown and analyzed.
 6. Analysis of user behavior and authorization methods in context of mobile devices security
  Badanie zachowań użytkowników oraz metod autoryzacji w kontekście bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

  Piotr Król, Damian Marek, Jakub Smołka
  download
  W niniejszym artykule przedstawiono badania metod autoryzacji użytkowników mobilnych urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy. Analizie poddano metody autoryzacji istniejące w systemie android, oraz nowe możliwości uwierzytelniania, zaproponowane przez autorów. Blokadę ekranu za pomocą PIN (ang. Personal Identification Number), oraz wzoru porównano z nowoopracowanymi przez autorów metodami. Analizowano czas wprowadzania klucza, liczbę pomyłek oraz liczbę kombinacji danej metody autoryzacji.
  This article discusses authentication methods for users of mobile devices with touchscreens. The analysis concerns the authentication methods already existing in Android OS and new authorization methods proposed by the authors. Pattern and PIN (Personal Identification Number) lock were compared with two new authentication methods. The time required for entering the key, number of mistakes, number of possible combinations were analyzed.
 7. Comparison of the configuration and capabilities of ORM libraries for Android
  Porównanie konfiguracji i możliwości bibliotek ORM dla systemu Android

  Tomasz Serwin
  download
  W artykule omówiono temat konfiguracji i możliwości bibliotek mapowania relacyjno-obiektowego dla systemu Android. Przedstawiono dotychczasowe porównania ORM dla systemów mobilnych. Opisane zostały sposoby konfiguracji oraz wspierane typy atrybutów obiektów.
  The article discusses configuration and capabilities of object-relational mapping libraries for the Android operating system. It also presents previous comparisons of ORMs for mobile systems. Configuration methods and supported mappings from java to database types are described.
 8. Comparative analysis of selected skeletons for dependency injection
  Analiza porównawcza wybranych szkieletów służących do wstrzykiwania zależności

  Rafał Szewczyk, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych szkieletów do wstrzykiwania zależności w języku Java. Analiza polega na porównaniu szybkośści działania frameworków w różnych konfiguracjach. Dla każdej technologii została stworzona osobna aplikacja, a wyniki badań zostały przedstawione w formie wykresów i tabel.
  The article presents a comparative analysis of selected skeletons for dependency injection in Java. The analysis consists in comparing the speed of the frameworks in different configurations. For each technology has been created a separate application, and the results are presented in graphs and tables.
 9. Comparison of GTK+ and Qt libraries in game development
  Porównanie możliwości bibliotek GTK+ oraz Qt w programowaniu gier

  Kamil Drzas, Dominik Alchimowicz, Maciej Pańczyk
  download
  Programowanie gier składa się z wielu elementów. Implementacja podstawowych funkcji takich jak renderowanie obrazu czy obsługa dźwięku wymaga użycia niskopoziomowych bibliotek i dużej wiedzy.
  Game development consists of many elements. Implementation of basic features such as rendering and sound handling requires usage of low level libraries and deep knowledge. Libraries that help to create user interfaces (UI), because of their functionality, may be an attractive platform for creating basic games. This paper presents the results of comparison of the two popular libraries: GTK+ and Qt.
 10. Blockchain technology and its application
  Technologia blockchain i jej zastosowania

  Hlib Dikariev, Marek Miłosz
  download
  W artykule przedstawiono rezultaty analizy technologii rozproszonego rejestru blockchain. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości zastosowania technologii blockchain w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.
  The article presents the results of analysis of the distributed registry technology called blockchain. The analysis was performed for the possibility of using the blockchain technology in different spheres of human activity.
 11. Five ways to insert concurrency to a program written in C#
  Pięć sposobów wprowadzenia współbieżności do programu w języku C#

  Paweł Szyszko, Jakub Smołka
  download
  Dzisiejsze procesory w komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych umożliwiają coraz bardziej efektywne zrównoleglanie działań w celu szybszego uzyskania wyników. Twórcy oprogramowania mają wiele różnych możliwości zaimplementowania współbieżności, jednak zazwyczaj trzymają się jednej, najbardziej znanej sobie techniki. Warto prześledzić działanie każdej z nich, aby odkryć, kiedy można ją wykorzystać w sposób efektywny, a kiedy lepiej poszukać alternatywy. W poniższym artykule zostały przedstawione sposoby równoległej implementacji obliczeń matematycznych z wykorzystaniem wątków, zadań, puli wątków, puli zadań oraz równoległej pętli for z klasy Parallel. Wszystkie zostały napisane w języku C# na silniku Windows Presentation Foundation platformy .NET. Zaimplementowane obliczenia matematyczne to obliczenie liczby Pi z pomocą wzoru Leibniza.
  Nowadays processors working in personal computers and mobile devices allow for more and more effective parallel computing. Developers have at their disposal many different methods of implementing concurrency, but usually use the one, that they now best. It is beneficial to know, when a particular technique is good and when it is better to find an alternative. This paper presents different ways of implementing parallel mathematical calculations using threads, tasks, thread pool, task pool and parallel for loop. Each method was used in a C# application running on Windows Presentation Foundation engine on .NET platform. Implemented operation is calculation value of Pi using Leibnitz’s formula.
 12. Analysis of the impact of development tools used on the performance of the mobile application
  Analiza wydajności aplikacji mobilnych przy zastosowaniu różnych narzędzi programistycznych do ich budowy

  Paweł Kotarski, Kacper Śledź, Jakub Smołka
  download
  Rozwiązania pozwalające tworzyć aplikacje na różne systemy mobilne, w których istnieje możliwość współdzielenia całego kodu źródłowego bądź dużych jego części cieszą się coraz większą popularnością. W artykule przedstawiono porównanie wydajności aplikacji mobilnych przeznaczonych na system Android stworzonych przy pomocy domyślnych narzędzi tego środowiska oraz rozwiązań oferujących wsparcie dla wielu platform. Autorzy na wybranych przykładach badają wydajność w różnych aspektach działania aplikacji.
  Solutions that allow developers to create application for different mobile systems in which they can share whole source code or large parts of it are becoming more popular. This article compares the performance of Android-based mobile application created with the default and multiplatform tools. Authors on selected examples examine performance in various aspects of the application.
 13. Comparative analysis of online tools for management and communication in IT projects
  Analiza porównawcza narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych

  Łukasz Naumiuk, Elżbieta Miłosz
  download
  W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej wybranych narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych. Badania przeprowadzono przy pomocy analizy wielokryterialnej oraz eksperymentu naukowego, który polegał na utworzeniu harmonogramu projektu w badanych aplikacjach. Rezultaty badań pozwoliły określić wartości zmiennych diagnostycznych, które pomogły wybrać najlepsze narzędzie.
  The article presents the results of comparative analysis of selected online tools for management and communication in IT projects. The research was carried out using a multicriteria analysis and a scientific experiment which consisted in creating a project schedule in the studied applications. The results of the study allowed one to determine the values of diagnostic variables that helped to select the best tool.
 14. Performance comparison of an emulator and physical Android mobile device based on chess algorithm
  Porównanie wydajności emulatora i fizycznego urządzenia z systemem Android w oparciu o algorytm szachowy

  Kamil Litkowski, Jakub Smołka
  download
  W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące różnic wydajności między emulatorami Android Emulator w wersji 26.1.4 i BlueStacks App Player 3 oraz fizycznymi urządzeniami mobilnymi z systemem Android. Wydajność zostaje mierzona poprzez pomiar czasu wykonywania algorytmu szachowego. W artykule opisane zostały dotychczasowe badania związane z daną tematyką. Przedstawiona została także metoda badań, wyniki badań bazujących na algorytmach szachowych oraz wnioski z nich płynące.
  Article discusses performance differences of emulators Android Emulator version 26.1.4 and BlueStacks App Player 3 and physical devices with Android platform. Performance is measured by the chess algorithm execution time. Article also describes previous research related to this subject. The article also presents the used research methods, results of research based on chess algorithms and conclusions.
 15. Comparison of AngularJS and React.js frameworks based on a web application
  Porównanie szkieletów aplikacji AngularJS i React.js na przykładzie aplikacji internetowej

  Łukasz Capała, Maria Skublewska-Paszkowska
  download
  Artykuł zawiera porównanie szkieletów aplikacji AngularJS i React.js. Dla potrzeb badawczych zostały utworzone dwie aplikacje oferujące identyczne funkcjonalności. Zmierzony i porównany został czas wykonania typowych zadań aplikacji internetowej: wstawianie, sortowanie i usuwanie elementów z listy obiektów JavaScript.
  The paper contains comparison between AngularJS and React.js frameworks. For research purposes two applications that provides the same functionalities were created. Time of typical tasks execution: elements insertion, sorting and deletion from JavaScript list of objects was measured and compared.
 16. Comparison of performance multi-platform application core on Android and Windows 10 Mobile
  Porównanie wydajności wieloplatformowego szkieletu aplikacji na platformach Android i Windows 10 Mobile.

  Dawid Wieczorek, Jakub Smołka
  download
  W artykule sprawdzono czy aplikacje napisane z wykorzystaniem wieloplatformowego szkieletu działają jednakowo wydajnie na wybranych systemach operacyjnych co rozwiązania natywne. Testowaniu poddano framework Xamarin.Forms porównując go z rozwiązaniami natywnymi Android SDK i Universal Windows Platform na systemach Android i Windows 10 Mobile.
  The article examined whether applications written using the cross-platform application framework perform equally well as native solutions on selected operating systems. The Xamarin.Forms framework was tested against the native Android SDK and Universal Windows Platform frameworks for mobile systems Android and Windows 10 Mobile.
 17. Comparison of capabilities to implement REST services in Java language using the popular web application frameworks
  Porównanie możliwości implementacji usług REST w języku Java z wykorzystaniem popularnych frameworków aplikacji internetowych

  Rafał Kwiatkowski, Piotr Kopniak
  download
  W artykule zostały zaprezentowane wyniki porównania efektywności i możliwości implementacji usług REST w języku Java przy użyciu frameworków takich jak Jersey, Apache CXF i Spring MVC. Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie aplikacji zaimplementowanej za pomocą każdego z wymienionych frameworków. Aplikacja została zaimplementowana z wykorzystaniem takich narzędzi jak Spring Boot, Hibernate, Maven i MySQL
  This article presents the results of a comparison of capabilities and efficiency of REST in Java using frameworks such as Jersey, Apache CXF and Spring MVC. Comparative analysis was conducted on the basis of application implemented by each of the above frameworks. Application have been implemented using technologies such as Spring Boot, Hibernate, Maven, and MySQL.
 18. ASP.NET MVC database applications performance
  Wydajność pracy z bazami danych w aplikacjach ASP.NET MVC

  Paweł Borys, Beata Pańczyk
  download
  Podczas tworzenia aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na obsługę bazy. Wybór ten ma wpływ zarówno na działanie wdrożonego już programu jak i na przebieg procesu jego wytwarzania. Jednak liczba dostępnych rozwiązań jest duża i często niełatwo jest zdecydować, z którego narzędzia najlepiej skorzystać w danym projekcie. Niniejszy artykuł przedstawia porównanie wydajności pracy z trzema popularnymi rozwiązaniami dla platformy ASP.NET MVC: ADO.NET, Entity Framework i NHibernate.
  During web application development, working with a database and choosing appropriate tool for database managing is extremely important. This choice influences both final application and its development process. However there is a large number of possibilities of choosing the best tool to use in a project. It often provides some difficulties. The main goal of this paper is to present the advantages and disadvantages of three popular solutions for ASP.NET MVC platform (ADO.NET, Entity Framework, NHibernate) to help make the proper decision.

Recenzenci numeru:

 • dr inż. Jakub Smołka
 • dr Beata Pańczyk
 • dr inż. Maciej Pańczyk
 • dr Mariusz Dzieńkowski
 • dr inż. Grzegorz Kozieł
 • dr inż. Piotr Kopniak
 • dr inż. Elżbieta Miłosz
 • dr inż. Piotr Muryjas
 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
 • dr inż. Dariusz Gutek